Rethinking Economics Høstkonferanse

Høstkonferanse2

Lørdag 30. september inviterer Rethinking Economics til heldagskonferanse på Norges miljø – og biovitenskaplige universitet, NMBU 

Når:  Lørdag 30. september, 2017 kl 09.00 – 17.00
Hvor: Festsalen, Ur-bygningen, NMBU Campus Ås

Økonomifagets teoretiske kjerne har ringvirkninger langt utover det som undervises i klasserommene og er beviselig med på å forme studentenes verdimessige standpunkt som de tar med seg videre i arbeidsliv og forskning. Miljø- og klimaproblemer er direkte forårsaket av menneskelig økonomisk aktivitet og mange vil påstå at dagens økonomiske system må reformeres for å kunne møte morgendagens utfordringer. Vi har invitert både norske og internasjonale samfunnsøkonomer som belyser utfordringene vi går i møte.

Påmelding må gjøres via online påmeldingsskjema – https://tinyurl.com/y9uvxw8y  
Link til Facebook-arrangement

Deltakeravgift:
Ordinær kr 200 / Student kr 100
Lunsj, kaffe og pausesnacks er inkludert i deltakeravgiften.

I etterkant av arrangementet inviteres det til felles middag. 

Program:

09.00 – 09.30 – Registrering og kaffe

09.30 – 11.00 Første økt: Behovet for nytenking

 • Hva er Rethinking Economics? Ved Ebba Boye

Hva er grunnlaget bak den internasjonale studentbevegelsen for å reformere økonomifaget som har spredt seg til store deler av verden etter finanskrisen? Hva innebærer det kritiske og pluralistiske alternativet vi ønsker oss?  

 • Øko-krise, samfunns-krise, teoretisk krise ved Erik Gomez-Baggethun

Hvorfor klarer vi ikke løse de store miljøutfordringene? Hvor trykker det økologiske fotavtrykket hardest? Og hva er sammenhengene mellom de erfarte krisene og teorirammeverket som brukes? Gomez-Baggethun vil forsøke seg på en svært komprimert situasjonsbeskrivelse.

11.15 – 13.00 Andre økt: Nye modeller og vinklinger

 • Doughnut Economics ved Kate Raworth

Foredraget foregår via skype. Hvordan kan vi skape en økonomi som sikrer sosial rettferdighet for mennesker samtidig som vi holder oss innenfor klodens økologiske tålegrenser? I boken «Doughnut Economics» bruker Kate Raworth bildet av en smultring for å illustrere et alternativt mål for økonomien enn økt vekst. Hun mener oppgaven for morgendagens økonomer er å finne ut hvordan vi kan få menneskeheten inn i det trygge og rettferdige rommet av smultringen. Da må vi bygge på et mangfold av økonomiske teorier; som økologisk, feministisk og institusjonell økonomisk teori, samt kompleksitetsteori og adferdsøkonomi.

 • Vitenskap og filosofi ved Fredrik Andersen

I hvilken grad er økonomifaget en deskriptiv vitenskap, og i hvilken grad er det en normativ vitenskap? Har økonomer et bestemt samfunnsansvar, og hvilken grad er samfunnsøkonomi en etisk disiplin. Er økonomifaget dominert av et paradigme som har stagnert/er irrelevant for en ny tid, og hva kan i så fall gjøres med det?

Lunsj

13.45 – 15.00 Tredje økt: NMBUs rolle

 • Miljøøkonomi og det grønne skiftet på NMBU Handelshøyskole ved Ståle Navrud

Verdsetting av naturen er et viktig forskningsfelt ved NMBU. Hvordan gjøres dette? Hvis vi kan beregne naturens verdi i kroner, vil naturen tilskrives høyere betydning ved politikkutforming? Vil vi dermed ta bedre vare på naturen? Finnes det problemer ved at økonomifaget beskriver naturen som kapital?

 • Institusjonell- og økologisk økonomi ved Arild Vatn

Hva er institusjonell økonomi, og hvordan kan retningen representere et alternativ til konvensjonell økonomisk teori? Hvordan inkludere økologisk-økonomiske perspektiver? Hva forskes på ved NMBU innen feltet? Kan institusjonell-og økologisk økonomi gi viktige bidrag til konvensjonell miljøøkonomi, eller må feltet få rom til å utvikle seg som en motvekt til det konvensjonelle rammeverket?

15.15. – 17.00 Forbereder økonomifaget oss på fremtidens utfordringer?

Hvilke muligheter og begrensninger gir fagets tradisjonelle teorier og metoder? Kan det matematiske rammeverket som undervises i dag benyttes til å modellere løsninger som tar hensyn til tålegrensene til økologien? Forstår økonomer økologi? Kan økonomer egentlig vurdere hvor godt vi bruker ressursene våre?

Debatt

 • Ståle Navrud
 • Arild Vatn
 • Marit Heller
 • Fredrik Andersen
 • Ebba Boye

17.00 Middag på Vitenparken


Om innlederne:

Kate Raworth
Kate Raworth økonom og forfatter av boken «Doughnut Economics». Ideen om ”smultringøkonomien” har hatt stor innflytelse blant tenkere innen bærekraftig utvikling, progressive bedrifter og politiske aktivister. Raworth er også Senior Visiting Research Associate ved Oxford University’s Environmental Change Institute, hvor hun underviser på masterprogrammet i Environmental Change and Management. Hun er I tillegg Senior Associate ved Cambridge Institute for Sustainability Leadership.

Arild Vatn
Arild Vatn er institusjonell og økologisk økonom og professor ved Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier ved NMBU. Han har i en mannsalder jobbet med å utvikle og inkludere institusjonelle perspektiver i økonomifaget. Han er også tidligere president for European Society of Ecological Economics, har mottatt både Thorstein Veblen-prisen (2007) og Kenneth Boulding Award (2016) og leder NMBUs masterprogram i internasjonale miljøstudier. 

Ståle Navrud
Ståle Navrud er professor i miljø- og ressursøkonomi ved Handelshøyskolen på NMBU og assosiert forskningspartner i Menon Economics. Han har en doktorgrad i miljø- og ressursøkonomi og en mastergrad i naturforvaltning. Han har publisert flerfoldige artikler i anerkjente internasjonale tidsskrifter. Han er for øyeblikket redaktør for kapitlet Economics of Adaption i neste vurderingsrapport fra IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change.

Erik Gomez-Baggethun
Erik Gómez-Baggethun er professor i miljøvitenskap ved NMBU og Senior Visiting Research Associate ved Oxfords University. Hans forskning dekker emner innen økologisk økonomi med fokus på miljømessig verdsetting og forvaltning. Han er visepresident for The European Society for Ecological Economics og har deltatt i initiativer som konvensjonen om biologisk mangfold (CBD), økonomien i økosystemer og biologisk mangfold (TEEB) og den mellomstatlige plattformen for biologisk mangfold og økosystemtjenester (IPBES)

Fredrik Andersen
Fredrik Andersen er filosof og bidragsyter i forskningsteamet til «CauseHealth», et fireårig forskningsprosjekt som foregår ved Handelshøyskolen ved NMBU. Andersen er stipendiat i vitenskapsfilosofi og hans felt inkluderer modellering av filosofiske konsepter innen fysisk vitenskap og samspillet mellom metafysikk og naturvitenskap, vitenskapens historie, epistemologi og estetikk.

Ebba Boye
Ebba Boye er leder for Rethinking Economics Norge og utdannet samfunnsøkonom med mastergrad fra The New School i New York, en institusjon som tilbyr en bredspektret og kritisk tilnærming til økonomifaget. Hun er spaltist i Klassekampen og har jobbet som utreder i Manifest Tankesmie.

Den siste økten av konferansen vil bestå av debatt og dialog mellom innlederne om hvorvidt økonomifaget og studentene er beredt til å møte samfunnsutfordringene vi har foran oss.

Meld deg på her! 

Information in English

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: