Rethinking Sustainability Keynote Speakers

olebjerg
Ole Bjerg (Ph.D) er filosof og lektor ved Copenhagen Business School hvor han leder forskningsprosjektet ‘Monetary Reform for the Post-Growth Economy’. Bjerg er styremedlem i organisasjonen Gode Penge og har utgitt flere bøker, deriblant Vores penge i vores bank(2017), Parallax of Growth – The Philosophy of Ecology and Economy(2016) og Making Money – The Philosophy of Crisis Capitalism(2014). Bjerg er særlig opptatt av å forstå vår tids utgave av kapitalismen. Han fokuserer på temaer i skjæringspunktet mellom økonomi og miljø, f.eks. spørsmål som “hva er penger?”. Utgangspunktet er at pengenes natur er omskiftelig og endrer seg ettersom kapitalismen endrer seg. De radikale endringene vi har sett innen bankvesen og finansmarkeder de siste tiårene er nært knyttet til endringer i pengenes ‘natur’. I analysen av økonomien behov for vekst, fokuserer han især på pengesystemet, og mener det er nettopp dette som må endres i omleggingen til et økonomisk system som tar hensyn til økologisk bærekraft.
Max Koch.png
Max Koch is professor of social sciences at the School of Social Work, at Lund University. Originally a sociologist from the Free University of Berlin, Koch now works with and teaches on subjects such as political economy, social inequality, welfare regimes and ecological sustainability. He is author of multiple books, amongst others Capitalism and Climate Change: Theoretical Discussion, Historical Development and Policy Responses (2012) and Postgrowth and Wellbeing: Challenges to Sustainable Welfare (2017).
Ingrid.png
Ingird Harvold Kvangraven er førsteamanuensis ved University of York og Interdisciplinary Global Development Centre (IGDC) i Storbritannia. Hun har doktorgrad i økonomi fra The New School, hvor hun har spesialisert seg innen globalisering, handel, finans og utvikling, i tillegg til økonomisk idéhistorie. Hun var med å etablere Rethinking Economics Norge i 2016. Kvangraven er også grunnlegger og redaktør for fagbloggen DevelopingEconomics.org
Louison.png
Louison Cahen Fourot is post-doc researcher at Institute for Ecological Economics, Vienna University of Economics and Business. He is currently doing research on the current monetary system and on finance and sustainability issues. In his PhD thesis he analyzed what role the natural environment has played in the shifts between different economic periods, for example in the shift towards the current finance-dominated growth regime. He has also studied the ecological consequences of financialization.

 

Ove Jacobsen.png
Ove Jacobsen er professor i Økologisk økonomi ved Nord universitet og forfatter av boken ‘Anarchism and Ecological Economics’ (2018). Han har doktorgrad fra Norges Handelshøyskole og er cand.philol. fra Universitetet i Bergen. Jakobsen har vært en pioner innen økologisk økonomi i Norge. I 1993 var han med på å etablere økologisk økonomi som spesialisering innen siviløkonomutdanningen i Bodø, og i 2005 satte han, sammen med kolleger ved Høgskolen i Bodø, økologi og etikk enda sterkere på den økonomiske dagsorden ved å opprette et eget senter for økologisk økonomi og etikk. I dag er han leder for senteret. Jakobsen har utgitt flere bøker, deriblant Transformative Ecological Economics: Process Philosophy, Ideology and Utopia (2017) og Anarchism and Ecological Economics (2018).

 

Stenslie.png
Ellen Stenslie  er stipendiat ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og CUSP (England). Hun forsker på grønne/sosiale foretak i Storbritannia og er opptatt av alternative og innovative foretaksformer for sterk bærekraft. Stenslie har tidligere jobbet med blant annet karbonmarkeder, klima og fornybar energi, og har sittet i styret for European Society for Ecological Economics.
Iulie Aslaksen.png
Iulie Aslaksen er dr. polit. i samfunnsøkonomi og forsker i Statistisk sentralbyrå, der hun arbeider mye innenfor økologisk økonomi, med indikatorer for bærekraftig utvikling, naturmangfold og økosystemtjenester. Aslaksen har også arbeidet med feministisk økonomi og verdsetting av omsorgsverdier som er usynlige i økonomiske regnskap. For tiden leder Aslaksen ECONOR prosjektene for Arktis råd.
Per Espen Stoknes.png
Per Espen Stoknes (Ph.D) is associate professor at BI Norwegian Business School where he heads the Center for Green Growth. Educated as an economist and psychologist, Stoknes has worked both as a clinical psychologist and organisational consultant. He has published several books, including ´Money and Soul – The psychology of Money and the transformation of Capitalism´ (2009).
Marit Heller.png
Marit Heller er institusjonell-økologisk økonom. Hun forsvarte nylig Ph.D ved NMBU, Ås med tittelen Economic incentives in household waste management; just a waste? A relational approach to agents and structures in household waste sorting“. Til daglig jobber hun i Forskningsrådet ved avdeling for marine bioressurser og miljø.
Arild Vatn.png
Arild Vatn er professor i miljøvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Han har i en mannsalder jobbet med å utvikle og inkludere institusjonelle perspektiver i økonomifaget. Viktige bidrag i så måte finnes i bøkene ‘Institutions and the Environment’ (2005) og ‘Environmental Governance. Institutions, Policies and Actions’ (2015). Vatn har vært vise-president og senere president for The European Society for Ecological Economics. I 2007 mottok han Veblen-prisen for sitt arbeid med institusjonell teori, og i 2016 mottok han ‘the Boulding Award’, gitt av The International Society for Ecological Economics.
Katinka Holtsmark.png
Katinka Holtsmark er postdoktor ved Økonomisk Institutt på Universitetet i Oslo. Hun er også tilknyttet blant andre CESifo Research Network. Katinkas forskning ligger innenfor politisk økonomi og miljøøkonomi. Den setter fokus på internasjonale fellesgoder – som for eksempel et godt klima eller utvikling og spredning av ny teknologi – og på hva som påvirker insentiver internasjonalt til å bidra til utvikling og opprettholdelse av slike goder.
Arve.png
Arve Hansen er samfunnsgeograf og postdoktor ved Senter for utvikling og miljø (SUM) ved Universitetet i Oslo. Han forsker på og underviser i sammenhengene mellom forbruk, utvikling og bærekraft, der han kombinerer sosial praksisteori med politisk økonomi og økonomisk geografi. Forskningen hans fokuserer særlig på endringer i forbruksmønster blant de fremvoksende middelklassene i østlige Asia.
Tone Smith.png
Tone Smith holds a PhD in Ecological Economics. She works for the Austrian Ministry of Sustainability and Tourism and teaches ecological economics at Krems University of Applied Sciences. Before starting her doctoral degree she worked for many years in the field of environmental-economic accounting and sustainability indicators (with Statistics Norway and the OECD).
McNeill.png
Desmond McNeill is economist and former Director of Center for Development and the Environment (SUM) at the University of Oslo. McNeill has extensive experience working with sustainable development and global governance. He was a member of The Lancet – University of Oslo Commission on Global Governance for Health (2014) and is currently a member of The International Panel of Experts on Sustainable Food Systems (IPES-Food). His recent work includes work with Sakiko Fukuda-Parr on “Knowledge and Power in Setting and Measuring SDGs”, a Special Issue of Global Policy (vol. 10, January 2019)

 

Kjell Arne Brekke.png
Kjell Arne Brekke er professor ved Økonomisk Institutt på Universitet i Oslo. Brekke arbeider blant annet med eksperimentell økonomi, adferdsøkonomi og miljø-og ressursøkonomi. Han har tidligere vært forsker blant annet på Senter for Utvikling og Miljø (SUM), UiO og Ragnar Frisch Centre for Economic Research.
Liv Anna 2.png
Liv Anna Lindman arbeider som skandinavisk koordinator for Rethinking Economics, hvor hun har som mål å knytte sterkere bånd mellom nettverksmedlemmene i de nordiske landene. Hun er masterstudent på samfunnsøkonomi ved NMBU, og tidligere leder av Rethinking Economics NMBU. Hun har erfaring fra offentlig sektor og diverse organisasjoner bl.a. SPIRE, Observator (UiO) og studentvelferden, og er fortiden aktiv i lokalpolitikken på Ås. Liv Anna er interessert i miljø-, fordeling og velferd, og mener økonomifaget har en sentrale rolle for å finne politiske løsninger på klodens økologiske og sosiale utfordringer. Hun er sterkt kritisk til den snevre, og ideologisk ensrettede undervisningen som tilbys studentene ved landets læresteder. “For å forstå og bidra til å løse de store problemene vi står ovenfor må vi tenke grundig gjennom hvilke verdier og forutsetninger vi legger til grunn for hvordan vi systematiserer økonomien vår. Da må studentene først og fremst innvies til det filosofiske og historiske fundamentet til dagens økonomiske teori”.
Greaker.png
Mads Greaker er professor i økonomi ved OsloMet, og tidligere seniorforsker ved SSB. Greaker er utdannet både samfunnsøkonom og sivilingeniør, og hans arbeid har i stor grad fokusert på miljøøkonomi, energimarkeder og bioøkonomi. I 2018 vitnet han i rettsaken kjent som “Klimasøksmålet” mot staten om de nå velkjente regnefeilene i Olje- og Energidirektoratets konsekvensutredning.
Morten Jerven.png
Morten Jerven is professor in Development Studies at Norwegian University of Life Sciencies (NMBU). He holds a PhD in Economic History from the London School of Economics and has published widely on African economic development, particularly on patterns of economic growth and on economic development statistics. His books are largely based on research in Africa and the post-colonial economic performance of these countries. Jerven’s current research focuses on African growth data, both with assessing its quality and contructing a reliable basis to evaluate and interpret long term economic change in African economies.
Thorvald Moe
Thorvald Grung Moe er cand. oecon fra UiO 1978. Han har jobbet i Finansdepartementet, Verdensbanken og Norges Bank, hvor han særlig jobbet med spørsmål knyttet til finansiell sektor. Han er nå Research Associate ved Levy Economics Institute ved Bard College (USA), hvor han også oppholdt seg i 2011/12 som forsker. Hyman Minsky var tilknyttet Levy Economics Institute og Grung Moe har publisert flere artikler på tema relatert til Minsky’s teorier, bl.a. om finanskriser, skyggebanker, pengepolitikk, og utviklingen av digitale sentralbankpenger. Grung Moe har engasjert seg for Rethinking Economics Norge fra starten og holdt foredrag på UiO og NHH om betydningen av mer bredde i faget, og særlig behovet for å styrke faghistorie og økonomisk historie i utdannelsen

 

Jan Bråten.png
Jan Bråten er spesialrådgiver i Statnett og tidligere partner i ECON Analyse. Han er utdannet ved UiO hvor han studerte filosofi, matematikk og sosiologi og senere tok embetseksamen i samfunnsøkonomi.  I 2014 publiserte han rapporten ´En kostnadseffektiv og virkningsfull klimapolitikk – Framgang starter ved at noen går fram´ (link), og i 2017 rapporten “Teknologirevolusjon, vekst og bærekraft” (link), om hvorfor teknologiutviklingen går raskere og raskere og hvorfor bærekraft blir viktigere og viktigere. Jan Bråten har siden 2013 vært medlem av programstyret for EnergiX, Forskningsrådets program for energiforskning. Han har hold en rekke foredrag og skrevet flere artikler om klima- og energispørsmål.

 

Click here for the full conference program

One thought on “Rethinking Sustainability Keynote Speakers

Leave a Reply

%d bloggers like this: