Oljeformuen og det grønne skiftet: Seminar på Stortinget

Er Norges strategi for plassering av oljeformuen forenlig med det grønne skiftet?

Rethinking Economics Norge og Manifest Tankesmie inviterer i samarbeid med Rødts stortingsgruppe til politisk og faglig seminar.

Tid: 12.00-15.45, 21. mai 2019

Sted: Stortinget, Auditorium N-116 (inngang Prinsens gate 26)

NB: Send påmelding innen mandag 20. mai til postmottak.rodt@stortinget.no

 

Bakgrunn:

Regjeringen la nylig fram Prop. 97 L (2018-2019), der det foreslås å lovfeste:

 • at Statens pensjonsfond utland skal investeres i utlandet, og
 • at staten ikke skal lånefinansiere utgifter på statsbudsjettet så lenge det er midler i SPU.

En viktig begrunnelse for lovendringen var forslaget fra sentralbanklovutvalget (NOU 2017:13) om å flytte forvaltningen av SPU ut av Norges Bank. I finanskomiteens innstilling 165 S (2018-2019) slutter flertallet seg til forslaget om endringer i lov om Statens Pensjonsfond – selv om departementet nå tilrår at SPU blir værende i Norges Bank.

Hva innebærer egentlig disse lovendringene? Vil de innebære strengere rammer for finanspolitikken enn dagens praksis? Og hvordan vil lovendringene påvirke mulige virkemidler for fremme det grønne skiftet i Norge?

Utfordringene er store, markedssvikten iøynefallende og behovet for nye virkemidler prekært. Hvordan kan statens samlede ressurser best benyttes for å fremme det grønne skiftet?

I dette seminaret ønsker vi:

 • å utforske konsekvensene av lovforslaget spesielt og
 • stimulere til debatt om finansiering av det grønne skiftet generelt.

 

Program:

Del 1/2:

 • 12.00-12.15 Innsjekking
 • 12.15-12.20 Innledende ord, velkommen. Bjørnar Moxnes (R)
 • 12.20-12.35 Problemstillingene: Hvorfor bare investere i utlandet, og hvordan finansiere det grønne skiftet? Magnus Marsdal (Manifest Tankesmie)
 • 12.35-12.50 Hvorfor vil en lovfesting av plassering i utlandet «innskrenke handlefriheten ved tvingende hendelser og forhold»? Sigbjørn Gjelsvik (SP)
 • 12.50-13.05 Hvorfor og hvordan bruke oljeformuen innenlands? Forslag om et nasjonalt, grønt industrifond. Marie Sneve Martinussen (R)

 

 • 12.05-13.40 PAUSE (NB Gjenstand for flytting pga. votering i Stortinget)

 

Del 2/2:

 • 13.40-14.15 Faglige synspunkter: Bør oljeformuen plasseres i utlandet? Sparestrategi versus investeringsstrategi, og behovet for grønne investeringer. Innledninger ved Ådne Cappelen (forsker, SSB), Erik Reinert (professor, Universitetet i Tallinn) Slides: Foredrag Erik Reinert og Haakon Riekeles (samfunnsøkonom, Civita).
 • 14.15-14.30 Hva er oljeformuens rolle i det grønne skiftet? Hulda Holtvedt (MDG)
 • 14.30-14.45 Det grønne skiftet i Norge – over eller under streken? Kari Elisabeth Kaski (SV)
 • 14.45-15.00 Over eller under streken – forholdet til handlingsregelen og lånefinansiering av statlige investeringer. Muligheter og begrensninger innenfor det etablerte rammeverket. Kommentar ved Thorvald Grung Moe (medlem i fagrådet, Rethinking Economics Norge). Se slides her: Grung Moe – under streken
 • 15.00-15.45 Paneldebatt: Hvordan skal vi finansiere det grønne skiftet? Partirepresentantene Gjelsvik (SP), Holtvedt (MDG), Kaski (SV), Martinussen (R)

 

På grunn av votering i Stortinget kan noen endringer forekomme underveis.

 

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: