Vi folkefinansierer!

Crowdfunding

STØTT KAMPANJEN HER

Utdannes økonomene for det 21. århundret? Støtt vår folkefinansieringskampanje! Vi søker finansiering til en empirisk analyse av ensrettingen i dagens økonomifag. 

Finanskrisen utløste et skred av kritikk mot et navlebeskuende økonomifag. Likevel ser vi få tegn på endring i økonomiundervisningen ti år senere. Mange politiske beslutninger tas i dag først og fremst på bakgrunn av økonomisk rådgivning og samfunnsøkonomiske analyser. Mangelen på intellektuelt mangfold hemmer altså ikke bare undervisningen, men også beslutningsgrunnlaget for samfunnet. Det er dermed viktig for oss som samfunn og vite hva økonomene egentlig kan, hva slags verdigrunnlag de bygger på og å være med i samtalen om hva de bør kunne.

Rethinking Economics Norge arbeider nå med en studie av hva økonomistudentene faktisk lærer. Vi ønsker å utgi en rapport samt invitere studenter, forelesere, og allmennheten til samtale om hva samfunnsøkonomene bør kunne for å løse dagens utfordringer. Vi har gjennomgått alle bachelorutdanningene i samfunnsøkonomi og funnet at:

  1. Ingen av emnene nevner nyklassisk økonomi, og svært få nevner noen andre teoretiske skoler.

  2. Ingen av utdanningene inkluderer andre akademiske tradisjoner enn det som er anerkjent som konvensjonell økonomisk teori.

  3. Videre er idéhistorie og økonomisk historie totalt marginalisert.

Skal vi omstille økonomien så den tjener menneskene og planeten, må økonomiutdanningen tilpasses utfordringene vi står overfor i det 21. århundre!

Verden er kompleks, dynamisk og i rask endring. Aldri har vi hatt mer kunnskap om verden vi lever i og de gigantiske utfordringene vi står ovenfor. Samtidig har økonomifaget og undervisningen stagnert. Studentene lærer i dag lite om vår tids store utfordringer, som finanskrisen og klimaendringene. Pensum har også blitt mer innskrenket over de siste tiårene: det er i praksis én akademisk tradisjon som dominerer økonomiutdanningen ved alle de norske universitetene.

Vi vil ta del i den internasjonale dugnaden for å fremskaffe empirisk bevis for hvor ensrettet økonomiutdanningen har blitt.

Over hele verden jobber studenter for en reform av økonomiutdanningen, og som ledd i dette arbeidet har studenter utført undersøkelser av pensum, læreplaner og evalueringsformer. De siste årene har det blitt gjennomført en masse studier av innholdet i økonomiutdanninger verden over. For en utfyllende liste se her.

I likhet med studentene i andre land mener vi at den norske samfunnsøkonomiundervisningen bør evalueres. Vi ønsker nå å publisere funnene i en populærvitenskapelig rapport, som tilgjengeliggjøres for studenter, forelesere og allmennheten for øvrig, slik våre kollegaer i Nederland har gjort her.

 Resultatene fra undersøkelsen tyder så langt på at Norge føyer seg inn i rekken av land som har innsnevret økonomiutdanningen til å omfatte kun én teoriretning og ett metodesett. En bedre metode for å lære kritisk tenkning ville nok være, som er vanlig i andre samfunnsfag, at introduksjonsemnene gjennomgår fagets teoretiske utvikling i en historisk kontekst og formidler debattene som utspant seg rundt de teoretiske skiftene som har funnet sted.

Hva lærer egentlig norske samfunnsøkonomistudenter? Forberedes de på møtet med en kompleks og kaotisk virkelighet preget av store omstillinger og rask endring?

STØTT KAMPANJEN HER

Vi har gjennomgått bachelorutdanningene i samfunnsøkonomi og kvantifisert og dokumentert hva en student skal lære i løpet av en bachelorgrad i samfunnsøkonomi. For de fem aktuelle universitetene har vi vurdert alle emnebeskrivelser og eksamener for de obligatoriske fagene i studieåret 2017 – 18.

Ingen av utdanningene inkluderer andre akademiske tradisjoner enn det som er i dag er anerkjent innenfor konvensjonell økonomisk teori. Videre er det ingen av emnebeskrivelsene som nevner nyklassisk økonomi, og få som nevner noen andre teoretiske skoler. Der er altså ingen bevissthet om at dét man lærer er én teoretisk retning blant mange, sånn som det ellers er på alle andre samfunnsvitenskaps utdannelser. Videre er idéhistorie og økonomisk historie totalt marginalisert.

Studentene vurderes individuelt ved skriftlig eksamen, som i stor grad tester evnen til å bruke en modell, og i liten grad ber studenten om å vurdere modellene som anvendes. Det oppfordres sjelden til å vurdere problemer ved hjelp av samarbeid, tverrfaglighet, kritisk tenkning og resonnering.

Vi trenger deg med på laget!

Vi trenger finansiering for å utforme og trykke opp rapporten. Din støtte vil gå til utforming av rapporten, som våre frivillige (studenter og økonomer) allerede er i gang med å skrive.

Midlene vil gå til forberedende arbeid: illustrasjon og grafisk arbeid, samt tekstbehandling og korrektur. Videre trenger vi midler for å publisere rapporten: publisering på nett (på issuu.com) og deretter ønsker vi å trykke opp minst 350 fysiske eksemplarer.

I tillegg, hvis midlene strekker til, ønsker vi å reise rundt til universitetene som er vurdert for å presentere våre funn og invitere studenter, forelesere, instituttledere, osv. til debatt om fremtidens økonomiutdanning.

Støtt oss i dag, og få et eksemplar i posten når den er klar!

STØTT KAMPANJEN HER

Leave a Reply

%d bloggers like this: