Rethinking Economics Festival

Tekst skrevet av Ross Cathcart, Senior Organiser, RE Support Team
Oversatt av Liv Anna Lindman, Styremedlem RE Norge

Verden er inne en periode med omveltninger av uante  proporsjoner. Pandemien har forårsaket voldsomme bevegelser som har brutt med langvarige oppfatninger om hva økonomifaget er, og hvilken betydning og rolle økonomiske ideer bør ha i utformingen av samfunnene våre.

I kjølvannet av den globale helsekrisen har vi en økonomisk krise som har forsterket underliggende problemer i det økonomiske systemet som tydelig reflekteres ved økende økonomisk ulikhet. Videre har den tilspisset polariserende økonomisk diskriminering på bakgrunn av rase, kjønn og maktstrukturer. På samme tid har miljø- og klimakrisen ført til økt fokus på grunnleggende ideer og mål i samfunnet. Her spiller økonomifaget spiller en viktig rolle som forvaltningsverktøy for våre felles ressurser.

Krisene har til felles at de illustrerer behovet for tverrfaglig tilnærming i både forskning og undervisning. Økonomifaget må anerkjenne – og omfavne samarbeid med – andre fagområder og -miljøer. For å få til dette må det tas oppgjør med fagets utdaterte doktriner og dogmer.

2020 har så langt vært et år spekket med enorme endringer. Disse utvider sprekkene i det fagøkonomiske paradigmet. Likevel blir ofte godt dokumentert vitenskapelig kritikk avfeid. Kritikken belyser først og fremst disiplinens store skylapper og en paradoksal simplifisering av virkeligheten formidlet på et stadig mer formalisert og komplisert fagspråk. Dette fører til demokratisk underskudd i debatt om økonomisk politikk, og ensidig og mangelfull respons på de sosiale og økologiske krisene.

Finanskrisen i 2008 var utløsende for den globale studentbevegelsen som Rethinking Economic er en del av. Siden da har vi gang på gang sett bevis på at tiden er moden for en reform av økonomifaget og – undervisningen, for å skape en ny generasjon økonomer med andre tanker og verktøy. Både dagens og morgendagens økonomer må delta i en kritisk refleksjon rundt de utfordringene vi står overfor i dag – og vil møte i det 21. århundre. Dette krever blant annet at vi tør å stille spørsmålstegn ved allment aksepterte dogmer.

Rethinking Economics’ internationale festival er en feiring av det mangfoldet av ideer og perspektiver som finnes i økonomifaget som kan føre prosessen med å fornye økonomifaget framover. Her skaper vi en plattform hvor økonomer og studenter fra hele verden kan samles digitalt for å lytte, samtale og diskutere. Det er med stolthet vi kan presentere et program med virtuelle arrangementer – fra 22. til 26. juli – der alle som ønsker kan delta i økonomiske samtaler og debatter knyttet til de økonomiske spørsmålene i den virkelige verden.

Festivalen framhever 5 temaer:

  • Demokratisering, mangfoldighet og avkolonisering av økonomifaget
  • Økonomifagets rolle i globale spørsmål
  • Klima, miljø og økologi
  • Pluralisme i politikk og praksis 
  • Reform av økonomiutdanningen

Med festivalen vil vi skape en plattform for å diskutere både konvensjonelle og alternative tilnærminger, utforske kritiske og forsømte perspektiver og aktivt engasjere oss i spørsmålet om hvordan disse ideene kan hjelpe oss å navigere veien for globale utfordringer.

Sammen skal vi utnytte kraften i pluralisme (mangfold) både innenfor og utenfor økoomifaget for å finne løsninger på samfunnets store problemer – og hvordan vi kan bruke nye verktøy og perspektiver i arbeidet for en mer bærekraftig verden!

Med dette, ønsker vi å invitere deg (og alle andre) til Rethinking Economics’ internasjonale festival, 22.-26. juli 2020.

Leave a Reply

%d bloggers like this: