Roger Hammersland

Roger Hammersland.png

Roger Hammersland er samfunnsøkonom fra UiO og har en Ph.D. fra Det Europeiske Universitetsinstituttet (Firenze) i økonometriske metoder og empirisk makromodellering. Tidligere har han arbeidet i Handelsbanken og i Norges Banks forskningsavdeling (blant annet med finansiell stabilitet). I dag er Hammersland forsker i Statistisk Sentralbyrås makrogruppe, med spesielt ansvar for generell modellutvikling og forskning relatert til sammenhengen mellom finansielle forhold og realøkonomien. Han er ansvarlig også for utarbeidelse av SSBs internasjonale  prognoser i forbindelse med framskrivninger av norsk og internasjonal økonomi.

%d bloggers like this: